Brady & Vadstein

Vi representerer en kunstnerisk tilnærmingsmåte i tradisjon med situasjonisme, relasjonell estetikk og sosial praksis.

Torggata Blad

En lek med det tidsskriftaktige. Siden 2007

Torggata Blad er et kompromissløst uavhengig blad og nettmagasin – en humoristisk, systemkritisk og informativ utgivelse som sparker til venstre og høyre, oppover og nedover og midt i balla.

Les mer →
www.torggatablad.no

epic.no forlag

Sannsynligvis det eneste forlaget som er medlem av Forlagsforeningen.
Siden 2015

epic.no er både et selvpubliseringsforlag og et uavhengig mikroforlag som så smått startet opp i 2015. Vi har få begrensninger når det gjelder sjanger og format. epic.no kan finne på å utgi produkter i alt fra en til minst fire dimensjoner og ting som pirrer alle sju sanser: bøker, LP-er, tegneserier, spill og ymse påfunn og innfall.

Les mer →
www.epic.no

Vyrk Kultur

Omtanke og sysselsetting. I vyrksomhet — siden 2007

Oppslagsord vyrk

vyrk a1 (norrønt virkr egentlig 'som er virksom'; av II verk)

1 som viser omtanke, ivaretakelse (for noen(n)); omsorgsfull være vyrk for ungene sine

2 om tid: som høver til arbeid en vyrk dag arbeidsdag

Vyrk Kultur er et prosjekt vi har startet opp for å kunne tilby et sosialt og meningsfullt arbeidsfellesskap til personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Prosjektet er spesielt egnet for personer med kunstnerisk/kreativ faglig bakgrunn eller interesse som enten har sterk egenmotivasjon og egne prosjekter, eller som har et ønske om å ta del i andre av våre virksomheter.

Les mer →

Cabaret Standard

Proletkult lapskaus. No. 46 and counting — 1996-2023

Cabaret Standard er et pønk-dadaistisk kabaret-konsept som har vært i drift siden midten av nittitallet. Gjennom en årrekke har Cabaret Standard materialisert seg som et kollektiv kunstuttrykk på diverse scener og utesteder, og med varierende frekvens; fra ukentlig og månedlig til annet hvert år og sjeldnere.

Steder som har vært hjemsøkt av kabaretforestillingene er bl.a. Skuret pub og scene i Christian Kroghs gate, Litteraturfestivalen i Lillehammer, Café 53 i Gamlebyen, Kafe MIR på Grünerløkka Lufthavn, Blitz og Hausmanias Flerbrukshall. Den foreløpig siste i rekken – nr. 46 ­– hadde tittelen «Kjenn din fiende» og ble holdt som et seminar på Clarion Hotel The Hub i oktober 2022.

Les mer →

Sagene Infoshop

En tankegodskvern. På Sagene Kunstsmie siden 2022

Sagene Infoshop er et tverrkunstnerisk kraftsenter som nylig er opprettet på Sagene Kunstsmie i Oslo, hvor vi starter opp for fullt i januar 2023. Lokalene skal brukes til visning og produksjon av kunst, praktisert slik at omsorg utgjør en styrende idé og drivkraft. Vårt omsorgsbegrep innbefatter i denne sammenheng etikk, sosialt engasjement og bærekraft.

Les mer →

Brady   & Vadstein [ ]

Påfunn og innfall siden — 1999

Kunstnerduoen Brady & Vadstein har vært i virksomhet siden 1999 og er hovedpådrivere for de kollektive kunstprosjektene Torggata Blad, epic.no, Cabaret Standard, Vyrk Kultur og Sagene Infoshop. Selv om prosjektene har hvert sitt forløp og uttrykksform, er synergieffekten mellom dem viktig både sosialt, praktisk og konseptuelt, idet de forsterker, utvider og låner av hverandre.

Les mer →

Torggata Blad

Første nummer av Torggata Blad ble utgitt på papir i oktober 2007 på initiativ fra forfatteren Bror Wyller. Det var i begynnelsen et gratisutdelt lokalblad for Torggata i Oslo og områdene i nærheten. Fram til nettversjonen av bladet ble opprettet i 2012, utkom bladet med en sporadisk frekvens. Wyller, Brady og Vadstein utgjorde opprinnelig redaksjonens kjerne, mens den fra 2012 ble utvidet til å også omfatte Stein Holte, Harald Lange og Åse Karlsen.

Torggata Blad passer både for de som ønsker å ha et pent blad å posere med på kafe, og for de som takler å lese tekster som er lenger enn en twitter-melding. Ettersom det er en stor bredde når det gjelder alder, kulturell tilhørighet, fag- og klassebakgrunn blant våre bidragsytere, antar vi at det er en tilsvarende bredde blant de som kan ha glede av å lese Torggata Blad. Spesielt vil nok bladets innhold falle i smak hos samfunnsengasjerte og kulturinteresserte personer med sans for nidviser og rariteter.

Some image

Mellom 30 og 40 fagfolk, amatører, kunstnere og aktivister bidrar i rykk og napp, og samtlige har ulike beveggrunner for sin deltakelse. Brady og Vadstein – som p.t. er hovedpådrivere – er imidlertid motivert av muligheten for å skape rom for et kollektivt uttrykk, samt et ønske om å løfte fram stemmer, uttrykksformer og synspunkter som ikke så lett slipper til i norske hovedstrømsmedier. Vi ser på hver papirutgave som et verk og den samlete virksomheten som et relasjonelt estetisk prosjekt der en lek med det magasinaktige utgjør omdreiningspunktet.

Selv om bladet har kommet ut med en frekvens på tre nummer pr. år, i et A4-format på 70–90 sider, vil det ikke nødvendigvis fortsette slik. Hvordan Torggata Blad som et kollektivt prosjekt vil utvikle seg, er avhengig av mange forhold, bl.a. hvilke ideer, praktiske hindringer og muligheter som til enhver tid oppstår.


epic.no forlag

epic.no er et resultat av en rekke tilfeldigheter, og spesielt utslagsgivende var det at forfatteren Bror Wyller, som vi tidligere delte kontor med, dekket stadig større deler av veggflaten med håndskrevne dikt, og at vi hadde et domenenavn som vi ikke helt visste hva vi skulle bruke til.

Etter den første bokproduksjonen i 2015 – Wyllers diktsamling «Plan B: slapp’a» – har det blitt flere utgivelser, der vi for noen av titlene har operert som et selvpubliseringsforlag, mens vi for andre har fungert mer som et mikroforlag eller prosjektforlag.

Some image

epic.no er en trojansk mikroforlagshest gjennom hvilken vi ønsker å undersøke forlaget som økonomisk og kulturell konstruksjon, med dets bransjetypiske spenn mellom børs og katedral. Den profittorienterte og børsnoterte forlagsmodellen som dominerer litteraturfeltet i Norge i dag, tilbyr det skapende leddet en forsvinnende liten del av fortjenesten og gir lite rom for smale utgivelser i et lavt opplagstall. Samtidig er hele bransjen i endring: Den oppvoksende generasjonen trekkes i stadig mindre grad mot bøkenes lineære og analoge uttrykk, større utenlandske forlag kjøper opp de mellomstore forlagene, Amazon presser de tradisjonelle distribusjonskanalene med sin lavkostnadsmodell. Vi ønsker å undersøke alternative utgivelsesstrategier der tid, trass og oppfinnsomhet kan muliggjøre andre typer utgivelser og utgjøre fundamentet for nye produksjonsforløp.

Some image

Bak epic.no står Bror Wyller, Stein Holte, Harald Lange og Åse Karlsen i tillegg til Brady & Vadstein. Vi er motiverte av å lære oss mer om bøker og bokbransjen, samt å pønske ut tekniske, estetiske og formidlingsmessige løsninger for entusiaster som ønsker å nå ut med sine uttrykk og ideer, enten det er bøker, spill, plater, kampanjer eller underlige objekter de trenger å få produsert og distribuert.

Vyrk Kultur

Prosjektet skal gi deltakerne en mulighet til å bruke egne ressurser, interesser og ideer til å skape seg en meningsfylt hverdag. Gjennom å søke tilskudd fra NAVs mentor-ordning for AAP eller VTO, innhenter vi midler for å kunne opprettholde tilbudet og samtidig bedre økonomien til deltakerne.

Lege og spesialist i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland, har i flere tekster forklart hvordan den såkalte arbeidslinja har endret seg fra å være en ideologi som skulle løfte folk ut av fattigdom, til å bli en strategi for å presse ned utgifter til trygdeytelser – understøttet av overklasseteorier om at gode stønader ødela folks arbeidsmoral.

På 70-tallet påpekte datidas trygdeeksperter at et næringsliv i endring har et stort og stadig økende «utstøtingsbehov». De «utstøtte», enten de ble kalt uføre eller arbeidsløse, hadde i alle fall trygden. Kjøpekraften den ga dem, var med på å holde hjula i gang i norsk økonomi.

Some image

I dag står vi på nytt overfor store omstillinger, denne gang for å kunne imøtekomme klimakravene. Næringslivet vil utvilsomt få utstøtingsbehov igjen. Men de utstøtte har ikke samme trygghet som tidligere, etter at trygdeytelsene til uføre og arbeidsløse over flere tiår er skåret ned for å «motivere til jobbsøking» enten det er jobber å få eller ikke. Denne praksisen fører til at mange blir presset inn i arbeidssituasjoner de ikke har forutsetning til å takle, og som i mange tilfeller gjør dem syke.

Cabaret Standard

Vi etterstreber at utviklingen av hver kabaret foregår på en så ikke-hierarkisk og omsorgsfull måte som overhodet mulig, og tillegger dette større betydning enn hvor vellykket det eventuelle resultatet blir. De nokså slentrende og famlende planleggingsprosessene munner som regel ut i mangfoldige og sjangerbestridende sceneuttrykk, ofte med følgende ingredienser: talk-show, stev, paneldebatt, diktopplesning, musikalske innslag (band og enkeltartister), sketsjer, magiske ritualer, dukketeater og lotteri.

Some image

Vi anser hver forestilling som et scenisk verk, men framfor alt er det den kaotiske og uforutsigbare helheten av alt som skjer i forkant og underveis, foran, bak og på scenen, i samspill mellom publikummere, scenekunstnere og bakkemannskap, som utgjør nettopp dét relasjonell-estetiske verket Cabaret Standard er. Derfor er f.eks. utdelingen av de håndlagde inngangsmedaljene til publikum like betydningsfull som talk-show-vertens framføring av humoristiske anekdoter; ordlyden i drinkmenyen og figurmakerens ruvende pappkonstruksjon er like viktig som en improvisert minnetale eller bandet som alle gleder seg til å høre.

Det er alltid et stort antall personer som deltar i utviklingen av hver kabaret. Harald Lange, Stein Holte, Bror Wyller, Åse Karlsen og Maria Vagle har i tillegg til Brady & Vadstein utgjort et fast planleggingsråd under de tre siste produksjonene. Brady & Vadstein har ut over dette et selvpålagt ansvar for økonomiske og praktiske forhold.


Sagene Infoshop

Brady & Vadstein holder til på Sagene hvor vi bl.a. samarbeider med billedkunstner Maria Vagle om Sagene Infoshops arrangementer på Galleri Sagene Kunstsmie.

Tanken om Sagene Infoshop er at det skal være et åpent sosialt rom for utveksling av tanker og kunnskap, for frambringelse av ideer til handlinger og uttrykk som forsøker å motarbeide – eller uttrykke sterk motstand mot – rovkapitalismens ødeleggelse av samfunn, dyr og natur.

Sagene

I tillegg til foredrag, filmvisninger og prosjektpresentasjoner, vil vi arrangere ulike workshoper og fordypningskvelder for temaer som gjeld, patentreguleringer på frø til matvekster, oppmerksomhetsøkonomi, drikkevannskapitalisme, m.m. Siden det meste av dette er knusende sørgelige og skremmende problemstillinger, vil vi etterstrebe en avmaktsreduserende vinkling preget av humor og handling.Some image


Brady & Vadstein [ ]

Vår kunstneriske virksomhet kan beskrives som sosial snarere enn formal, og er påvirket av tankegods fra situasjonisme, aktivisme, relasjonell estetikk, subversive strategier og sosial praksis. Vi er ikke bundet til noen bestemt teknikk eller uttrykksform, men lar den aktuelle problemstilling være avgjørende for valg av medium eller strategi. Vi er opptatte av å legge til rette for kollektive virksomheter framfor individuelle tilnærminger.

Some image

Både Torggata Blad, Cabaret Standard, epic.no, Vyrk Kultur, og det så vidt påbegynte Sagene Infoshop, foregår som samarbeidsprosjekter der alt fra 4 til 40 andre kunstnere, aktivister og entusiaster er involverte. Vi etterstreber at prosessene foregår på en så ikke-hierarkisk og omsorgsfull måte som overhodet mulig, og tillegger dette større betydning enn hvor vellykket det eventuelle resultatet blir.